Empatinin Toplumsal Boyutu
Pınar Uyan Semerci / İstanbul Bilgi Üniversitesi
Pınar Uyan Semerci, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürütmektedir. Akademik çalışma alanları siyaset, felsefesi, sosyal politika ve sosyal bilimlerde yöntem olan Prof. Dr. Uyan Semerci; evrensellik, adalet haklar, insani gelişim, yapabilirlik yaklaşımı, katılım, vatandaşlık, yoksulluk, göç, kolektif kimlik oluşumları (toplumsal cinsiyet, din ve milliyetçilik) ve çocuğun iyi olma hali konularında çalışmaktadır. Birçok araştırma projesi yürütmüş olan Uyan Semerci yapabilirlik, göç, ötekileştirme, popülizm ve çocuğun iyi olma hali alanlarında çok sayıda makale ve kitap yayınlamıştır.

Hakkaniyetli Bir Toplum İçin Empati?
Nasıl bir toplumda yaşamak istiyoruz? Hayal ettiğimiz toplumun özellikleri neler? Bu toplumda olmasını istediğimiz en temel değerler, haklar neler? Hayalimizdeki bu toplum kimlerden oluşuyor? Kimler bu toplumun parçası? Dışarıda bıraktığımız, toplumumuzun parçası olmasını istemediğimiz kişiler/gruplar var mı? Bu sorulara yanıt vermek hem bireysel düzeyde hem de toplum düzeyinde çok hayati. Aslında çoğu zaman içinde yaşadığımız toplumun değerleri ile sosyalleşirken, kendimize ve toplumumuza ayna tutmakta zorlanıyoruz. Oysa toplumsal dönüşüm, değişim için var olan durumu mümkün olduğunca az hatayla tespit etmek çok önemli. Bu alanda yaptığımız saha çalışmalarından da yola çıkarak, diğerini kişinin kendisiyle aynı düzeyde; aynı haklara sahip ve aynı ahlaki düzlemde görmeyen, önyargıyı da içeren bir kavram olarak ötekileştirmeyi tanımlamıştık. Bu çerçevede ötekileştirme sürecini kırabilmek için yukarıda sıraladığımız sorular bağlamında “empati” ve “eşitlik” iki önemli kavram olarak ele alınacak.